Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2022 2022-06-30 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w uzupełnieniu raportu bieżącego RB nr 8/2022 z dnia 03.06.2022 r. przekazuje ninieszym raportem bieżącym dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które udostępnione były jak wskazano w raporcie bieżącym nr 8/2022 z dnia 03.06.2022 r. na stronie internetowej Spółki, a które nie przekazano osobno w raporcie bieżącym za pośrednictwem systemu ESPI.

 

Opublikowana pozostała treść raportu bieżącego nr 8/2022 i załączonych do niego dokumentów pozostają bez zmian.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

RN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady (156.39KB)
RN_Sprawozdanie_ocena_sprawozdan_finansowych (166.06KB)
RN_Sprawozdanie_Wynagrodzenia_2021 (181.29KB)
Raport_-_Wynagrodzenia_Fast_Finance_S.A. (371.82KB)

Komunikaty prasowe

.