Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 59/2018 2018-11-22 Uporządkowane informacje dotyczące zmian w stanie posiadania akcji FAST FINANCE S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 14/2018 z dnia 2 lipca 2018 r., nr 24/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 54/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku i nr 57/2018 i 58/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku, Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje usystematyzowane informacje dotyczące zmian w akcjonariacie spółki w oparciu o zawiadomienia przekazane przez Pana Jacka Daroszewskiego i Pana Marcina Pomirskiego, umowy warunkowe zakupu akcji własnych przez Spółkę i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 sierpnia 2018 r.

(i) Zgodnie z raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zawarte zostały dwie umowy sprzedaży akcji z dotychczasowym akcjonariuszem Emitenta Panem Jackiem Daroszewskim datowane na 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotem obu umów było nabycie przez Spółkę odpowiednio 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł za cenę nabycia wynoszącą 8.374.937,96 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł za cenę nabycia wynoszącą 7.456.272,04 zł. Każda z umów została zawarta pod warunkiem rozwiązującym polegającym na nie wyrażeniu zgody na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów.

(ii) W następstwie zawarcia przedmiotowych umów Pan Jacek Daroszewski poinformował w dniu 2 lipca 2018 raportem bieżącym nr 14/2018 o zmniejszeniu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce był dzień 28 czerwca 2018 roku, tj. dzień zawarcia ze Spółką dwóch umów sprzedaży odpowiednio: 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł. Jednocześnie Pan Jacek Daroszewski poinformował, że obie umowy zostały zawarte pod warunkiem rozwiązującym polegającym na nie wyrażeniu zgody na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów.
Przed zmianą udziału Pan Jacek Daroszewski posiadał łącznie 10 632 981 akcji Spółki reprezentujących 42,53 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 16 257 981 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 44,85 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A reprezentujących 22,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 5 007 981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Spółki reprezentujących 20,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 5 007 981 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,82 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .
Zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu w wyniku zawarcia ww. umów sprzedaży, Pan Jacek Daroszewski nie posiadał akcji Emitenta.

(iii) Zgodnie z warunkami rozwiązującymi przedmiotowe umowy wymagana była zgoda na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zawarcie z Panem Jackiem Daroszewskim przedmiotowych umów. Tym samym spełnił się warunek rozwiązujący dotyczący nabycia przez spółkę akcji od Pana Jacka Daroszewskiego tj. transakcja sprzedaży akcji FAST FINANCE S.A. przez Pana Jacka Daroszewskiego nie doszła do skutku.

(iv) Od dnia spełnienia się warunku rozwiązującego tj. od dnia 27 sierpnia 2018 r. Pan Jacek Daroszewski nie dokonał żadnej notyfikacji zgodnie z ustawą o ofercie dotyczącej swojego stanu posiadania. Z uwagi na przedmiotowy fakt i pojawiające się wątpliwości Spółka zwróciła się pisemnie do Pana Jacka Daroszewskiego o przekazanie informacji dotyczących posiadanych akcji FAST FINANCE S.A.

(v) W dniu 14 listopada 2018 roku Emitent powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Daroszewskiego.
Na podstawie przekazanego zawiadomienia Pan Jacek Daroszewski poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce był dzień 27 sierpnia 2018 roku, tj. dzień niewyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zawarcie ze Spółką dwóch umów sprzedaży odpowiednio: 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł.
Zgodnie z informacją przekazaną w zawiadomieniu na dzień 13 listopada 2018 roku Pan Jacek Daroszewski posiadał łącznie 6 902 559 akcji Spółki reprezentujących 27,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 12 527 559 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A reprezentujących 22,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 1 277 559 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Spółki reprezentujących łącznie 5,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 1 277 559 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(vii) Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku wpłynęły do siedziby Emitenta zawiadomienia o zmianie stanu poosiadania akcji Emitenta sporządzone przez akcjonariuszy Spółki, Pana Jacka Daroszewskiego oraz Pana Marcina Pomirskiego.
Akcjonariusz Emitenta, Pan Jacek Daroszewski poinformował, że w wyniku zawarcia w dniu 19 listopada 2018 roku umowy zbycia 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A posiada obecnie 1 277 559 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Spółki reprezentujących 5,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 1 277 559 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Marcin Pomirski poinformował natomiast, że w związku z zawarciem w dniu 19 listopada 2018 roku umowy nabycia 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A posiada obecnie łącznie 5 626 000 akcji Spółki reprezentujących 22,51 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 251 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,04 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższymi zawiadomieniami aktualny akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco:
Pan Jacek Krzemiński - liczba akcji: 10 625 250, udział w kapitale zakładowym: 42,50%, liczba głosów: 16 250 250, udział w głosach: 44,83%.
Pan Marcin Pomirski - liczba akcji: 5 626 000, udział w kapitale zakładowym: 22,51%, liczba głosów: 5 626 000, udział w głosach: 31,04%.
Pozostali akcjonariusze - liczba akcji: 7 472 191, udział w kapitale zakładowym: 34,99%, liczba głosów: 7 472 191, udział w głosach: 24,13%.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.