Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 44/2019 2019-10-28 Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, które nie będą zawierały sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.


Obecnie kończą się poszukiwania niezależnego Audytora, którego w drodze uchwały zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki, co zostanie zakomunikowane oddzielnym komunikatem. Niezwłocznie po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, Spółka przekaże raporty roczne wraz ze sprawozdaniami z badania.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.