Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2018 2018-08-31 Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku wpłynęły do siedziby Emitenta rezygnacje Pani Doroty Stempniak i Pani Hildegardy Kaufeld z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.
Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień ich złożenia. Pani Dorota Stempniak oraz Pani Hildegarda Kaufeld nie przedstawiły powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu

Komunikaty prasowe

.