Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 80/2020 2020-12-31 Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ informuje o powzięciu wiedzy, że w dniu 2 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian statutu Spółki ustanowionych uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 września 2020 r.

 

Zmianie uległa treść § 23 i § 30 statutu, które otrzymały następujące brzmienie:

 

"§ 23. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
a_ rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
b_ badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c_ badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
d_ upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14,
e_ wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
f_ zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
g_ wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
h_ zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy."

 

"§ 30. Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń uchwalonej przez Walne Zgromadzenie."

 

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst ujednolity statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Statut Fast Finance SA (140.98KB)

Komunikaty prasowe

.