Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2016 2016-08-08 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.

 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 18 sierpnia 2016 roku, zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2016 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w powyższym harmonogramie pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.