Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2021 2021-12-06 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RB nr 26/2021 z dnia 15.10.2021 r., iż skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę audytorską , informuje że otrzymał w dniu 6.12.2021 r. raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r. oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r.

 

Tym samym dokonanuje się korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku Spółki. Korekty te związane są z wyżej wspomnianą zapowiedzią Emitenta w uzgodnieniu z audytorem, poddania badaniu w/w sprawozdania.

 

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku polega na uzupełnieniu o raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego, które Spółka otrzymała w dniu 6.12.2021 r.

 

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 listopada 2021 r. nie uległy zmianie.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. skorygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

 

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.