Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 41/2018 2018-10-15 Informacja o wykupie obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 października powziął informację o braku możliwości przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wymaganych środków pieniężnych na wykup w ramach okresowej amortyzacji 466 obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł ("Obligacje serii M") wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy.
Brak wykupu Obligacji serii M jest spowodowany niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez Emitenta.
Spółka prowadzi obecnie działania zmierzające do zakończenia pozyskania finansowania i przekazania w jak najszybszym terminie środków pieniężnych na dokonanie rozliczenia wykupu Obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii M. O przekazaniu środków do KDPW oraz o dokonaniu wykupu 466 Obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji, Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.