Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 56/2018 2018-11-22 Wypowiedzenie umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2018 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, informuje, że w dniu 20 października 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta sporządzone również w dniu 20 października 2018 roku przez firmę audytorską: Biuro Obrachunkowe Wylegała Teresa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ("Biuro Obrachunkowe") wypowiedzenie umowy na dokonanie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2018 rok, która została zawarta dnia 12 lutego 2018 roku. Celem umowy było przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2017 i 2018 rok.

 

Przyczynami wypowiedzenia umowy wskazanymi przez firmę audytorską był brak zapłaty za wykonane do dnia wypowiedzenia usługi/dokonanie częściowej zapłaty w wysokości około 20% całej należności oraz fakt, że świadczenie dalszych usług wiązałoby się z koniecznością wystawiania kolejnych faktur, co z kolei wiąże się z obowiązkiem opłaty podatków, obowiązkowych składek do KNF oraz opłaty usług świadczonych przez kontrolera jakości.

 

Podczas współpracy z Emitentem, Biuro Obrachunkowe nie odmówiło wyrażenia opinii lub wniosków, ani nie wyraziło opinii negatywnej lub wniosków negatywnych. Biuro Obrachunkowe wyraziło natomiast zastrzeżenie w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2018 roku, którego pełna treści brzmi następująco:

 

"Sprawozdanie finansowe zawiera istotne zniekształcenie z powodu nie dokonania odpisów aktualizacyjnych z tytułu należności trudno ściągalnych na kwotę 72.667 tys. zł, w tym z tytułu:

- udzielonych pożyczek w kwocie 40.956 tys. zł,

- odsetek od tych pożyczek w kwocie 16.242 tys. zł,

- pobranych, a nie rozliczonych zaliczek przez byłego Prezesa Spółki w kwocie 15.469 tys. zł.

Kwota 72.667 tys. zł powinna obciążyć wynik finansowy.

Powyższe spowodowałoby zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 72.667 tys. zł, podczas gdy w sprawozdaniu skonsolidowanym wykazano kapitał własny w kwocie 76.471 tys. zł.

Nie zachowując zasady ostrożnej wyceny składników aktywów naruszono postanowienia art. 7 ustawy o rachunkowości."

 

Szczegółowe uzasadnienie wniosku znajduje się w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2018 roku, natomiast szczegółowe stanowisko Zarządu w przedmiocie zastrzeżenia wraz ze wskazaniem wpływu zmian na sprawozdanie finansowe znajduje się w Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2018 roku.

 

W opinii Zarządu Emitenta główną przyczyną wydania przez biegłego rewidenta opinii z zastrzeżeniem była różnica w poglądach dotyczących sposobu ujęcia odpisu aktualizującego wartość udzielonych pożyczek wraz z odsetkami oraz nierozliczonych zaliczek. Biegły rewident oczekiwał dokonania odpisów aktualizacyjnych w wysokości 72.667 tys. zł, co spowodowałoby obciążenie wyniku finansowego w takiej kwocie i w konsekwencji zmniejszenie kapitału własnego o taką kwotę. Wówczas kapitał własny wyniósłby 3.804 tys. zł.

 

W opinii Zarządu Emitenta zastosowanie art. 7 Ustawy o rachunkowości, czyli wycena aktywów składników z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny w tym momencie byłoby zbyt daleko idące i mogłoby wywołać nieodwracalne skutki i wpływ na działalność Emitenta. Należy podkreślić, iż biegły rewident identyfikuje niespłacenie pożyczek i zaliczek jako główną, a właściwie jedyną przyczynę problemów płatniczych Emitenta. Emitent uzyskał potwierdzenia sald udzielonych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 30 czerwca 2018 roku. Ponadto obecny Zarząd Emitenta wezwał pożyczkobiorców do spłaty pożyczek wraz z odsetkami w zakresie, w którym jest to możliwe, tj. pożyczki są wymagalne. Ponadto zawarł pisemne porozumienia z byłymi członkami Zarządu w zakresie spłaty ich zadłużenia (uzyskał uznanie długu). Urealniając możliwość otrzymania całości odsetek od udzielonych pożyczek Zarząd Emitenta podjął decyzję o obniżeniu stopy oprocentowania udzielonych pożyczek z uwzględnieniem pierwszego i drugiego kwartału 2018 co zostało odzwierciedlone wartościowo w raporcie na dzień 30 czerwca 2018. Po dacie raportu cześć udzielonych pożyczek byłego członka zarządu Emitenta została rozliczona. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Emitenta ocena ryzyka nieotrzymania udzielonych pożyczek i zaliczek nie uległa pogorszeniu w stosunku do analogicznie przeprowadzanej oceny ryzyka na dzień 31 grudnia 2017 roku. Oczywiście, w przypadku nie uzyskania satysfakcjonujących efektów działań windykacyjnych w najbliższych miesiącach, Zarząd nie wyklucza utworzenia odpisów aktualizacyjnych zgodnie z sugestia biegłego rewidenta.

 

Stosownie do zapisów § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) Emitent informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie otrzymał pisma firmy audytorskiej, adresowanego do Komisji, zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy, oprócz samego wypowiedzenia umowy adresowanego do Emitenta, z którego przyczyny wypowiedzenia zostały opublikowane w niniejszym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.