Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2019 2019-08-27 Otrzymanie pozwu od akcjonariusza i byłego Członka Zarządu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku wpłynął do siedziby Emitenta odpis pozwu sporządzonego przez pełnomocnika akcjonariusza i byłego Członka Zarządu Emitenta Pana Jacka Krzemińskiego. W ramach sporządzonego pozwu powód wnosi m.in. o ustalenie na podstawie art. 189 KPC , że Spółce nie przysługuje wobec powoda wierzytelność o zapłatę:
- sumy 66.232,14 zł tytułem zwrotu pożyczki, stanowiącej część sumy 3.066.232,14 zł wskazanej w pkt. 1 wezwania do uregulowania zobowiązań z dnia 17 stycznia 2019 roku, oraz, że umowy pożyczki tej sumy strony nie zawarły,
- sumy 63.419,63 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranej zaliczki, stanowiącej część sumy 2.163.419,63 zł wskazanej w pkt. 2 wezwania do uregulowania zobowiązań z dnia 17 stycznia 2019 roku, oraz, że zaliczki tej powód od Spółki na poczet żadnego świadczenia nie otrzymał.
 

Dodatkowo powód wnosi o zasądzenie od Spółki kosztów postępowania, a także zobowiązanie Emitenta do złożenia dowodów z dokumentów wskazanych w pozwie, a także o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczności wskazane szczegółowo w treści pozwu.


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści otrzymanego pozwu, a także rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych.


O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. sporu, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.