Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2014 2014-11-28 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Fast Finance S.A., w dniu 27 listopada 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 1005/14 w której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na 0,04 zł (słownie: cztery grosze), postanowił określić dzień 8 grudnia 2014 roku jako dzień wymiany 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji spółki Fast Finance S.A. oznaczonych kodem PLFSTFC00012 na 13.750.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Fast Finance S.A. o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda. Dzień referencyjny został wyznaczony na dzień 1 grudnia 2014 roku.
Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji Fast Finance S.A. kodem PLFSTFC00012 oznaczonych będzie 13.750.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda.
Jednocześnie spółka Fast Finance S.A. informuje, że notowania akcji Emitenta zostaną wznowione po przeprowadzeniu operacji scalenia w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.