Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2024 2024-04-26 Powołanie Zarządu Spółki

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Szasta do składu Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

 

Informacje o nowopowołanym członku zarządu:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych " Windykacja należności i prawo egzekucyjne" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich zdobyte w największych podmiotach specjalizujących się w sekurytyzacji wierzytelności w Polsce, m.in. EOS Poland sp. z o.o. oraz BEST S.A., gdzie kierował działami prawnymi specjalizującymi w egzekucji sądowej.
Ponadto w dotychczasowej karierze zawodowej tworzył oraz nadzorował wiele procesów oraz projektów, które umożliwiały zarządzanie kilkusettysięcznym portfelem spraw detalicznych oraz zabezpieczonych hipotecznie. W szczególności dotyczyło to rozwoju procesów i mechanizmów służących do automatyzacji, digitalizacji oraz robotyzacji obsługi wierzytelności. Od 30 marca 2023 r. pełnił funkcję prokurenta samoistnego w spółce Fast Finance S.A.
Pan Paweł Szast nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.