Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2021 2021-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ podaje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym _równemu rokowi kalendarzowemu_ 2021:

 

- raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.,
- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 31.05.2021 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29.11.2021 r.

 

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki _jednostkowe_ wraz z raportem firmy audytorskiej z jego przeglądu, dlatego odrębny raport półroczny _jednostkowy_ nie będzie sporządzany i publikowany.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednie kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki _w ujęciu jednostkowym_, dlatego odrębny raport kwartalny _jednostkowy_ nie będzie sporządzany i publikowany.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.