Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2015 2015-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

2015-06-25 Uchwały podjęte przez ZWZ FF SA (240.80KB)

Komunikaty prasowe

.