Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2021 2021-07-01 Informacje o osobach nadzorujących - informacje uzupełniające dotyczące raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r. przekazuje informacje o członkach Rady Nadzorczej Emitenta, których wyboru dokonano na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2021 r. w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 

Informacje o Panu Marianie Nodze

Od 1995 profesor nadzwyczajny, a od 1998 profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, w latach 1999 – 2005 Rektor Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Senator RP dwóch kadencji. W V kadencji Sejmu RP przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury/ W latach 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2001 – 2003 prezes zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego. Ogłosił ponad 120 publikacji naukowych, w tym 4 monografie oraz podręcznik akademicki;

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marian Noga nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
Informacje o Panu Andrzeju Grabińskim

W 1979 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1979-1981 odbył aplikację sędziowską, w latach 1982-1984 aplikację adwokacją. Od 1985 prowadzi praktykę adwokacką, Wieloletni działacz samorządu adwokackiego. W latach 2013 - 2020 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2004-2007 oraz od marca 2021 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
W latach 2005 – 2015 członek Trybunału Stanu, w tym w okresie 2007 - 2015 Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Andrzej Grabiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o Panu Marku Szmiglu

Wykształcenie – ukończone studia wyższe - Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie, studia podyplomowe Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekononii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Służba zawodowa – Komendant Miejski we Wrocławiu, zastępca Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu, aktualnie Manager działu bezpieczeństwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marek Szmigiel nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o Panu Piotrze Szwedo

Student III roku Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na Specjalizacji Ekonomia Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zdobywał wykonując usługi prawno-księgowe w Warszawskiej firmie Bridge media Sp. z.o.o _ obecnie Bridge Solution Hub SA_. Przygotowuje obecnie pracę licencjacką na temat tzw. Luki podatkowej w VAT w 2015 roku w Polsce.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Piotr Szwedo nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o Panu Łukaszu Karpińskim

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie _ 2015_ na kierunku finanse i rachunkowość , specjalizacja Bankowość oraz strategie inwestycyjne.
Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie _ 2016_ na kierunku akademia spółek.

Przebieg kariery zawodowej:
● JPL Ventures sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu od 2021 r. – obecnie
● OZE Capital S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2021 r. – obecnie
● Solar Innovation S.A. - członek Rady Nadzorczej od 2021 r. – obecnie
● Fintech S.A- Prezes Zarządu od 2017 r. – lipca 2021
● 4MASS S.A. – członek Rady Nadzorczej w latach 2017 – 2019 oraz od 27 czerwca 2019 r. – lipiec 2020
● Skyline Development sp. z o.o - Wiceprezes Zarządu od 2020 r. – obecnie
● Astoria Capital sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2015 r. – obecnie;
● Global – Development S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2018 r. – obecnie
● Wawer Development sp. z o.o. – prokura samoistna od 2019 r.- obecnie
● Capital Kopernik S.A. w likwidacji – członek Rady Nadzorczej od 2016 r. -2020
● My Development S.A. – Prezes Zarządu od października 2018 r. – 2020
● Twój Generalny Wykonawca Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2018 roku – obecnie
● Estate Service S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2020 – obecnie
● Opfinus Sp. z oo. – Członek Rady Nadzorczej od 2019 – obecnie
● Technology Space S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2016 r. – listopad 2017 r.

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Łukasz Karpiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.