Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2024 2024-02-21 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych.

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 1/2024 z dnia 27.01.2024 r. informuje, że do dzisiaj nie zakończyły się rozmowy z podmiotami, które nabyły od Emitenta i jej podmiotów zależnych wierzytelności stanowiące przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego i w toku postępowania restrukturyzacyjnego zabezpieczenie wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L, P, R, S, które obecnie stanowią przedmiot umów serwisowych dotyczących obsługi wierzytelności świadczonych przez Spółkę na rzecz tych podmiotów, w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Spółki z tytułu usług świadczonych w ramach umów serwisowych, które to wynagrodzenia łącznie korelowałyby z założeniami zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Zdaniem Zarządu Spółki przedłużające się rozmowy niekorzystnie wpływają na sytuację Spółki i stwarzają ryzyko trwałego niewywiązania się Spółki z zobowiązań bieżących i układowych, co wpisuje się m.in. w ryzyko podawane przez Spółkę w raportach okresowych związanych z realizacją zatwierdzonego układu i realizacją zobowiązań po zatwierdzeniu układu. W związku z powyższym dzisiaj, tj. 21.02.2024 r. Zarząd Spółki zwrócił się do w/w podmiotów do podjęcia ostatecznych rozmów i zakończenia ich w terminie tygodniowym od wysłania informacji przez Spółkę. Jednocześnie Spółka zaproponowała, by w związku z niezakończymi rozmowami podmioty, które nabyły od Emitenta i jej podmiotów zależnych wierzytelności stanowiące przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego i w toku postępowania restrukturyzacyjnego zabezpieczenie wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L, P, R, S wyraziły wolę sprzedaży należących do nich wierzytelności podmiotom, które gotowe są podpisać ze Spółką umowy serwisowe, których wynagrodzenie korelowałoby z założeniami zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Zarząd Spółki przekazał informację obecnym właścicielom wierzytelności, że rozpoczyna rozmowy z potencjalnymi nabywcami wierzytelności.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.