Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 35/2016 2016-12-12 Rozpoczęcie finalizacji negocjacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje o rozpoczęciu finalizacji negocjacji z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing („Inwestor”) dotyczących zawarcia umowy o współpracy polegającej na utworzeniu na zlecenie Inwestora Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („NSFIZ”) oraz zleceniu zarządzania NSFIZ Emitentowi. NSFIZ będzie inwestował w pakiety wierzytelności. Zarządzanie NSFIZ przez FAST FINANCE S.A. ma być gwarantowane przez okres minimum 10 lat. Umowa o zarządzanie NSFIZ oprócz standardowego wynagrodzenia za zarządzanie ma przewidywać także dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziału w zysku funduszu. Inwestor zamierza objąć pierwszą emisję certyfikatów funduszu o wartości około 5 milionów euro. Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy przewidywane jest do końca 2016 roku.


O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej umowy w ramach potencjalnej transakcji lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.