Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 54/2019 2019-11-27 Rezygnacja prokurenta

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent")
informuje, że w dniu 27.11.2019 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 529 (uchwała 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) umowa dotycząca badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2020 rok. Zgodnie z tą umową termin badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 został ustalony nie później niż do dnia 15.01.2020 roku.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i nr 32/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Emitent podaje nowe terminy :
- zakończenia badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta i publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta - nie później niż do 15.01.2020 r.;
- odbycia Walnego Zgromadzenia dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 - nie później niż do 15.02.2020r.
Biorąc pod uwagę powyższe terminy przeprowadzenia badania Emitent ustali i przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego nowe terminy publikacji zaległych raportów okresowych za rok 2019.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.