Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2019 2019-07-21 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 20 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta:


- uchwałą nr 1/07/2019 wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Stańca
- uchwałą nr 2/07/2019 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Tomasza Mihułkę.

 

Informację o karierze zawodowej oraz złożonych oświadczeniach Pana Tomasza Mihułki Emitent przekaże w oddzielnym raporcie.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.