Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2013 2013-01-10 Emisja obligacji serii E

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2013 roku, Emitent wyemitował 10.850 sztuk obligacji kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.850.000 zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii E zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna) w ramach podwyższonego do kwoty 60 mln zł programu emisji obligacji. Podmiotem oferującym był Alior Bank S.A.

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

 

- cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na co przeznaczone zostanie przynajmniej 60% środków pozyskanych z emisji Obligacji), jak również obsługa prawno-windykacyjna zakupionych wierzytelności (na co przeznaczone zostanie do 40% pozostałych środków).

 

- wielkość emisji: 10.850.000 zł

 

- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł

 

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 roku.

 

- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;

 

- zabezpieczenie: ustanowiony został na pierwszym miejscu, do kwoty 50.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów oraz świadczonych usług oraz z ugód zawartych przez Emitenta z dłużnikami dotyczących zasad spłaty ww. wierzytelności, nabytych przez Emitenta na mocy następujących umów sprzedaży wierzytelności: (i) Bank BPH S.A., Grupa GE Capital z siedzibą w Krakowie - umowa z dnia 12.07.2012r.; w zakresie 4.830 dłużników i łączną wartością wierzytelności do spłaty 42.184.735,08 PLN; oraz (ii) P4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - umowa z dnia 31.12.2008r.; w zakresie 1.726 dłużników i łączną wartością wierzytelności do spłaty 7.819.546,11 PLN.

 

- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 63,7 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);

 

- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 60 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);

 

- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: efekty przedsięwzięć Emitenta, tj. zakupy kolejnych pakietów wierzytelności detalicznych będą przekazywane do wiadomości publicznej w postaci raportów bieżących. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii E,

 

- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która oszacowała wartość przedmiotu zabezpiecznia na kwotę 50.004.281,19 PLN na dzień 26 listopada 2012r.

 

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.