Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 26/2019 2019-06-24 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisał list intencyjny pomiędzy FAST FINANCE S.A., spółką zależną Emitenta – FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bowerstone Ltd./Bowerstone Fund Investment z siedzibą w Gibraltarze ("Bowerstone"), którego przedmiotem jest nawiązanie przez Emitenta współpracy z Bowerstone w zakresie obsługi pakietów wierzytelności, które ww. podmiot zamierza nabyć na rynku polskim.


Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Bowerstone zamierza nabyć na polskim rynku pakiet wierzytelności do wartości 100.000.000 złotych, przy czym wierzytelności, które zostaną nabyte w ramach powyższego pakietu lub podmioty, od których Bowerstone nabędzie ww. wierzytelności mają zostać odpowiednio wyznaczone lub określone do dnia 30 września 2019 roku.
W związku z powyższym, Strony zamierzają w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku podpisać umowę o współpracy w zakresie obsługi zadłużenia dotyczącą odzyskiwania przez Emitenta wierzytelności nabytych przez Bowerstone.


Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego listu intencyjnego wygasną jeśli Strony nie podpiszą umowy o współpracy, o której mowa powyżej, w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. procesu, jak również o podjęciu jakichkolwiek wiążących decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Tomasz Mihułka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

.