Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2014 2014-02-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku powziął informację o uchwale nr 192/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3.870 (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii F Emitenta o łącznej wartości nominalnej 3.870.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFSTFC00053.

 

Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie dzień 20 lutego 2014 roku. Obligacje serii F będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FFI0916”.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.