Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 23/2023 2023-09-26 Informacja na temat publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] informuje, że dzisiaj przekaże do publicznej wiadomości raport okresowy - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. bez raportu z badania tego sprawozdania przez firmę audytorską.


Rok 2022 był ostatnim rokiem obrotowym, za który poprzedni audytor dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki. W związku z sytuacją, w której w ostatnich latach co do niektórych firm prowadzących działalność windykacyjną, które finansowały swoją działalność poprzez emisję obligacji, pojawiały się zastrzeżenia, co przełożyło się również na zastrzeżenia dotyczące realizowanych prac przez audytorów przy badaniach sprawozdań finansowych tych firm ,nie wszystkie firmy audytorskie zainteresowane były do złożenia ofert na zbadanie sprawozdań finansowych Spółki lub oferta cenowa w związku z oceną przez firmę audytorska swojego ryzyka była dla Spółki nie do zaakceptowania. Dodatkowo na dzień sporządzenia raportu okresowego audytorzy, z którymi podejmowano rozmowy nie chcieli zdecydować się zawrzeć umowę na badania sprawozdań finansowych Emitenta na najbliższe lata, głównie z powodu oczekiwania audytorów na działania Spółki co do realizacji płatności pierwszej raty układowej i weryfikacji podawanych przez Emitenta, we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, założeń dotyczących kontynuacji działalności gospodarczej. Obecnie, po realizacji pierwszej raty układowej i podejmowaniu dalszych działań co do realizacji układu, Rada Nadzorcza, która powołana została w dniu 12 września 2023 r. podejmie decyzję co do wyboru audytora. Po wyborze, Emitent wraz z firmą audytorską uzgodni termin badania, przekazania go organom Spółki i poda do publicznej wiadomości dane dotyczące publikacji pełnego zakresu raportu okresowego.

 

Zarząd Emitenta uznał, że zasadnym jest prezentacja danych finansowych wraz z sprawozdaniem Zarządu do wiadomości publicznej z zastrzezeniem, że prezentowane dane nie są przebadane przez frimę audytorską i mogą ulec zmianie.

 

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.