Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 57/2019 2019-12-19 Trzecie posiedzenie Rady Wierzycieli

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku odbyło się w siedzibie Emitenta trzecie posiedzenie Rady Wierzycieli, które podjęło uchwały:


1) w przedmiocie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Wierzycieli w postaci zastąpienia istniejących odniesień do Nadzorcy Sądowego odniesieniami do Zarządcy;


2) w przedmiocie ujawniania przez Zarządcę informacji o sytuacji płynnościowej Dłużnika.
Uzasadnieniem podjęcia uchwały wskazanej w pkt. 1 jest zmiana dokonana postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 31 października 2019r. w sprawie sygn. akt VIII GRu 1/2019 polegająca na odwołaniu Pana Kamila Hajduka z funkcji Nadzorcy Sądowego i powołaniu Pana Lesława Hnata na Zarządcę.


Zarządca Spółki informuje, że przed podjęciem uchwały wskazanej w pkt. 2 wystąpił do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt VIII GRu 1/2019 o wyrażenie zgody na udzielenie zgody na przekazywanie Radzie Wierzycieli informacji dotyczących sytuacji płynnościowej Spółki lub wyrażenie stanowiska Sędziego Komisarza co do przekazania takich informacji. Do czasu podjęcia uchwały Rady Wierzycieli Zarządca nie otrzymał informacji w tym przedmiocie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.