Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 43/2020 2020-06-05 Wydanie wyroku Sądu I Instancji

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku i raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, informuje że w dniu 5 czerwca powziął informację o tym, że w dniu 4 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiemu o pozbawienie wykonalności tytułowi wykonawczemu w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r., któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności. Wyrokiem tym Sąd uwzględnił powództwo Spółki w części, tj. co do uchylenia obowiązku zapłaty kwoty 450.000 zł. W dalszym zakresie, tj. co do obowiązku zapłaty przez Spółkę akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiemu kwoty 13.818.412 zł. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Spółki.
Wyrok jest nieprawomocny, zabezpieczenie powództwa Spółki w postaci zawieszonej w całości egzekucji prowadzonej na podstawie tego tytułu pozostaje w mocy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Ponadto roszczenie to w całości jest roszczeniem powstałym przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Spółki.
Spółka wystąpi niezwłocznie do Sądu z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku i jego doręczenie w celu wniesienia apelacji. Zarzuty apelacyjne zostaną sformułowane po zapoznaniu się przez Spółkę z tym uzasadnieniem. Spółka stoi na stanowisku, iż podstawa zaskarżonego tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r., któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności, to jest poręczenie udzielone przez Spółkę za zobowiązanie w postaci prywatnej pożyczki zaciągniętej przez Jacka Daroszewskiego i Izabelę Daroszewską od Marcina Pomirskiego, jest nieważna z uwagi na fakt pełnienia przez Jacka Daroszewskiego w chwili zaciągania pożyczki i udzielenia przez Spółkę poręczenia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i brak zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na udzielenie takiego poręczenia. Brak takiej zgody w chwili zawarcia umowy poręczenia i w okresie dwóch miesięcy następujących po tej dacie, skutkował, zgodnie z treścią art. 15 § 1 k.s.h. w związku z art. 17 § 1 k.s.h., nieważnością czynności poręczenia w całości. Sąd I instancji wydając orzeczenie o powyższej treści przyjął, że nieważność czynności dotyczy wyłącznie poręczenia udzielonego na rzecz członka zarządu Spółki, nie zaś na rzecz jego małżonki. Stanowisko takie, w ocenie Spółki, czyni bezużytecznym przepis art. 15 k.s.h, w przypadku dokonywania czynności w nim wskazanych przez członków organów spółek kapitałowych będących w związkach małżeńskich, co przeczy celowi, dla którego przepis ten został uchwalony.
Podstawą wystąpienia przez Spółkę z powództwem o pozbawienie wykonalności wyżej wskazanego tytułu wykonawczego, o czym Spółka komunikowała raportem bieżącym nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018r. było powzięcie wątpliwości co do zgodności udzielonego poręczenia z przepisami prawa. W chwili obecnej wątpliwości te nie zostały wyjaśnione, pomimo wyżej wskazanego wyroku. W przekonaniu Spółki wszystkie wątpliwości co do okoliczności zawarcia umowy pożyczki, której zabezpieczenie stanowiło udzielone i kwestionowane przez Spółkę poręczenie, zarówno w aspektach cywilnoprawnych, jak i karnych zostaną w pełni definitywnie wyjaśnione w wyniku przeprowadzonych postępowań.
Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyżej wskazanego wyroku Spółka podejmie decyzję co do dalszych czynności w tej sprawie, o czym powiadomi osobnym komunikatem.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.