Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2019 2019-03-25 Otrzymanie wezwania do zapłaty w związku z emisją obligacji serii P

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta wezwanie do zapłaty złożone przez obligatariusza obligacji serii P Distressed Assets Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez zarządzającą tym funduszem spółkę pod firmą Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w imieniu, której działa pełnomocnik, spółka pod firmą CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Wezwanie dotyczy zapłaty kwoty 5.265.169,50 zł tytułem wcześniejszego wykupu 5.689 obligacji serii P powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 28 lutego 2019 roku do dnia zapłaty. Zgodnie z otrzymanym wezwaniem zapłaty należności należy dokonać w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.