Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 28/2019 2019-08-08 Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 przekazuje informacje w zakresie Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tomasza Mihułki

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód wykonuje w ramach prowadzonej kancelarii prawniczej.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków ich organów. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe, ze szczególnym naciskiem na pomoc przedsiębiorcom w zakresie tworzenia rozwiązań pozwalających kontynuować im swoje działalności. Doradca i negocjator w zakresie rozwiązywania pozasądowych konfliktów akcjonariuszy i wspólników spółek. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów inwestycyjnych z obszarów tworzenia start-up i przygotowywania umów z tego zakresu. Koordynator przygotowań i wdrożeń przepisów wewnętrznych w przedsiębiorstwach regulujących zasady ich funkcjonowania.
Sprawował funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych działających na rynku: finansów, nieruchomości, ochrony zdrowia. Wykładowca na licznych kursach, m.in. dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lat związany z branżą finansową.
W latach 1998 – 2002 związany z spółkami Europejskiego Funduszu Leasingowego z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2003 – 2009 członek Rad Nadzorczych spółek ubezpieczeniowych, finansowych i działających na rynku nieruchomości. Od 2003 roku organizował Departamenty Prawne i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego w podmiotach działających na rynku finansowym, w tym w bankach, gdzie odpowiedzialny był za prawny obszar funkcjonowania tych instytucji finansowych.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Pan Tomasz Mihułka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Mihułka nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.