Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2015 2015-04-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku, działając na podstawie art. 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 1995, Nr 83 poz. 420) nabył 338 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 338.000,00 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1.005,77 zł.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.