Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 33/2019 2019-08-23 Informacja Zarządu w zakresie roszczeń do akcjonariusza i byłego członka Zarządu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w związku z komunikatem bieżącym Spółki nr RB 30/2019 z dnia 10.08.2019 r. dotyczącym skierowania roszczeń w stosunku do byłych członków Zarządu Emitenta i pojawiającymi się pytaniami od strony niektórych akcjonariuszy, czy w związku z tymi działaniami Zarząd Spółki podejmować będzie również działania w stosunku do akcjonariusza i byłego członka Zarządu Jacka Krzemińskiego, Zarząd Spółki, mając na względzie prawo akcjonariuszy do równego dostępu do informacji, uznając informację za istotną, podaje do publicznej wiadomości stan aktualnej weryfikacji wierzytelności i zobowiązań dotyczących Pana Jacka Krzemińskiego jakie dokonał w dniu 23.08.2019 r.:
Pismem datowanym na dzień 17 stycznia 2019 r. Spółka wezwała Pana Jacka Krzemińskiego do zapłaty kwoty 5.229.651, 77 złotych tytułem:
- zwrotu pożyczek (kwota 3.066.232,14 zł.),
- pobranych zaliczek (kwota 2.163.419,63 zł.)


Pismem datowanym na dzień 18.03.2019 r. Pan Jacek Krzemiński złożył w stosunku do Spółki oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, wskazując, że jego wierzytelność do Spółki jest wyższa o kwotę 4.664.776,99 zł. niż wierzytelność wskazywana przez Spółkę w wezwaniu datowanym na dzień 17.01.2019 r. (Spółka informowała o otrzymaniu oświadczenia o potrąceniu wierzytelności w dniu 20.03.2019 r. RB 7/2019)


Następnie Spółka poinformowała (RB 25/2019 z dnia 18.06.2019 r.), że otrzymała informację o złożeniu przez Pana Jacka Krzemińskiego sprzeciwu do listy wierzytelności, ale do dnia publikacji niniejszego raportu nie został on jeszcze Spółce doręczony w trybie art. 94 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego. Spółka samodzielnie zweryfikowała kwotę wskazywaną w sprzeciwie do listy wierzytelności. Sprzeciw wskazuje kwotę 9.267.695,22 zł. Po doręczeniu odpisu sprzeciwu przez Sędziego-komisarza Spółce przysługiwać będzie, zgodnie z art. 94 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego, prawo złożenia odpowiedzi na sprzeciw.

 

Zarząd Spółki oświadcza, że działa w interesie wszystkich akcjonariuszy, a w toku postępowania restrukturyzacyjnego w szczególności mając na względzie interes wszystkich wierzycieli i po rozliczeniu sald wzajemnych zobowiązań z akcjonariuszem, jeżeli saldo tych rozliczeń wskazywać będzie na zobowiązania byłego członka Zarządu Pana Jacka Krzemińskiego w stosunku do Spółki, Emitent podejmie odpowiednie kroki prawne, w tym występując na drogę postępowania sądowego i poinformuje osobnym komunikatem o tym fakcie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.