Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 65/2020 2020-09-02 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii S

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 2 września 2020 r. pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii S _dalej: "Obligacje serii S"_ w ilości 2069 o łącznej wartości nominalnej 2.069.000,00 zł oraz administratorem zabezpieczeń zawarte zostało porozumienie, na mocy którego całe zobowiązanie Spółki z tytułu Obligacji serii S, które łącznie z odsetkami _naliczonymi na dzień 31 lipca 2020 r._ wynosi 2.909.249,71 zł _w całości wymagalne_, zostało podzielone na 2 części:

 

a_ zobowiązanie w kwocie 860.000,00 zł z tytułu wartości nominalnej _kwota wykupu_ 860 Obligacji serii S, które na mocy porozumienia pozostanie objęte zabezpieczeniem ustanowionym wcześniej dla wszystkich obligacji serii S _zastaw rejestrowy na posiadanym przez Spółkę portfelu wierzytelności wycenionym na dzień 29.07.2020 r. na 860 tys. zł_ – to zobowiązanie nie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne,

b_ zobowiązanie w kwocie 2.049.247,71 zł z tytułu wartości nominalnej _kwota wykupu_ 1209 Obligacji serii S oraz odsetek od 2069 _wszystkich_ Obligacji serii S, w stosunku do której zniesione zostanie ustanowione wcześniej zabezpieczenie – to zobowiązanie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Strony ustaliły, że zobowiązanie, o którym mowa w powyższej lit. a_ zostanie spłacone z wpływów z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2020, tj. w ten sposób, że 60% comiesięcznych wpływów z przedmiotu zabezpieczenia będzie przeznaczana na spłatę. Strony dopuszczają również możliwość spłaty z wolnych środków posiadanych przez Spółkę.

W związku z powyższym w dniu 2 września 2020 r. zawarte zostały również następujące aneksy wprowadzające powyższe ustalenia:
- aneks do warunków emisji Obligacji serii R,
- aneks do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego pomiędzy Spółką a administratorem zabezpieczeń.

Aneksem do warunków emisji Obligacji serii S została dokonana zmiana oprocentowania z dotychczasowego w wysokości 10,5% w skali rocznej na 10% w skali rocznej.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.