Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2023 2023-07-07 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że Spółka dokonała uzupełnienia skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2022, przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 2.05.2023 r. oraz w dniu 30.06.2023 r. zgodnie z poniższymi informacjami:

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 uzupełniono o niezbędne oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Przekazane w dniu 30.06.2023 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z badania przez firmę audytorską nie uległy zmianie.

 

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.