Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 23/2021 2021-10-01 Otrzymanie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia

 Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") , informuje iż do Spółki wpłynęła w dniu 1.10.2021 r. datowana na dzień 28.09.2021 r. korespondencja z Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy zawierająca :

 

- odpis pozwu złożonego przez Pana Marcina Pomirskiego, będącego, wg danych posiadanych przez Spółkę, na dzień datowania pozwu (28.07.2021 r.) akcjonariuszem Spółki (o zmianie stanu posiadania 281 250 szt. akcji imiennych serii A o numerach od A-000001 do A--281250 na rzecz innego podmiotu Emitent informował w raporcie bieżącym nr RB 22/2021 z dnia 23.09.2021 r.) o stwierdzenie, na podstawie art. 425 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") nieważności uchwał nr 23 i 24 oraz uchwał o nr 25-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 30 czerwca 2021 roku ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powództwa, o uchylenie, na podstawie art. 422 § 1 KSH w/w uchwał,
- postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. akt X GC 527/21 z dnia 9.09.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności (na podstawie art. 425 § 1 KSH) ewentualnie o uchylenie (na podstawie art. 422 § 1 KSH) uchwał nr 23-24 oraz uchwał nr 25-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 30 czerwca 2021 roku, poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwał do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie,

Zgodnie z zakreślonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy terminem do ustosunkowania się do żądań pozwu, Spółka przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na pozew.

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.