Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2015 roku minął termin przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) środków pieniężnych na wypłatę odsetek za pierwszy okres odsetkowy obligacji serii J. Opóźnienie w przekazaniu środków wynika z przyczyn operacyjnych, tj. incydentalnego opóźnienia spływu części należności na rachunki Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją, Emitent oświadcza, że w dniu jutrzejszym, tj. 24 września 2015 roku przekaże do KDPW środki niezbędne na wypłatę odsetek od obligacji serii J, co spowoduje, że przekazanie środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić najpóźniej w dniu 25 września 2015 roku.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter incydentalny, niemniej jednak podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.