Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2020 2020-02-04 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 4 lutego 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., w trybie art. 402(1)§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH"), zwołuje na dzień 2 marca 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie przeprowadzone we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283b, 50–556 Wrocław (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

2020.02.04.FF.NWZA.scalenie.RN.zawiadomienie_o_zwolaniu (197.19KB)
2020.02.04.FF.NWZA.scalenie.RN.projekty.uchwal (209.01KB)

Komunikaty prasowe

.