Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2018 2018-06-29 Zawarcie dwóch warunkowych umów sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku wpłynęły do Spółki dwie umowy sprzedaży akcji z dotychczasowym akcjonariuszem Emitenta Panem Jackiem Daroszewskim datowane na 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotem obu umów było nabycie przez Spółkę odpowiednio 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł za cenę nabycia wynoszącą 8.374.937,96 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł za cenę nabycia wynoszącą 7.456.272,04 zł. Każda z umów została zawarta pod warunkiem rozwiązującym polegającym na nie wyrażeniu zgody na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów. Strony ustaliły, że kwota nabycia wszystkich akcji zostanie przekazana sprzedającemu w dniu zawarcia każdej z umów. Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Emitenta z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia, wyrażającej zgodę na nabycie przez Emitenta wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Jacka Daroszewskiego, akcje zostają nabyte w celu umorzenia na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. w związku z przepisem art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych ma zostać wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. W związku z takim umorzeniem i źródłem pochodzenia środków przeznaczonych na zapłatę za umorzone akcje do umorzenia akcji nie będzie mieć zastosowania przepis art. 456 k.s.h. Umorzenie ww. akcji nabytych przez Emitenta ma na celu rozliczenie wzajemnych zobowiązań Spółki i akcjonariusza – Pana Jacka Daroszewskiego. Transakcja nie pogarsza sytuacji wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy, a także nie wpływa negatywnie na płynność finansową Emitenta.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.