Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2022 2022-10-03 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2022 z dnia 23 września 2022 r. informuje, że w dniu 3 października 2022 r. Spółka otrzymała pismo od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P, w którym Administrator Zastawu poinformował, że w związku z niezaspokojeniem Administratora Zastawu, przejmuje on na własność Przedmiot Zastawu opisany w Umowie Zastawniczej , tj. zbiór aktualnych i przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce, objęty zastawem rejestrowym wpisanym do rejestru zastawów, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów. pod pozycją 2521902, o wartości ustalonej w Wycenie sporządzonej na dzień przejęcia. Administrator wniósł jednocześnie w piśmie o niezwłoczne wykonanie obowiązków związanych z przejęciem Przedmiotu Zastawu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.