Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 76/2020 2020-11-05 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka"_ w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, jakie wpłynęło do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm._.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

ffi_tg_zawiadomienie_10proc.pdf (1350.52KB)

Komunikaty prasowe

.