Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 54/2018 2018-11-14 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Daroszewskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 13 listopada 2018 roku, o następującej treści:

 

"Niniejszym występując jako akcjonariusz spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407 (dalej "Spółka", "Emitent"), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce był dzień 27 sierpnia 2018 roku, tj. dzień niewyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zawarcie przeze mnie ze Spółką dwóch umów sprzedaży odpowiednio: 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł.

Przed zmianą udziału nie posiadałem akcji Emitenta.

Obecnie, tj. na dzień 13 listopada 2018 roku posiadam łącznie 6 902 559 akcji Spółki reprezentujących 27,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 12 527 559 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A reprezentujących 22,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 1 277 559 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Spółki reprezentujących łącznie 5,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 1 277 559 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie."

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.