Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2017 2017-04-18 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 23 marca 2017 roku Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii M (oznaczonych kodem PLFSTFC00087) przeprowadził w dniu 18 kwietnia 2017 roku, częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M („Okresowa Amortyzacja”). Okresową Amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł.
Okresowa Amortyzacja została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją obligacji serii M oraz zgodnie z regulacjami określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również zgodnie z warunkami określonymi w Nocie Informacyjnej sporządzonej w związku z notowaniem obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 z późn. zm.)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.