Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2019 2019-03-29 Zawarcie umowy serwisowej z Administratorem Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, informuje, że również w dniu 29 marca 2019 roku podpisał z Administratorem Zastawu obligacji serii M umowę serwisową wierzytelności w łącznej kwocie nominalnej wynoszącej 30.000.572 zł stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
W ramach zawartej umowy Administrator Zastawu zleca Emitentowi wykonanie czynności faktycznych w zakresie windykacji pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej zmierzających do uzyskania od dłużników objętych zabezpieczonym pakietem wierzytelności wymagalnych i bezspornych należności z tytułu niespłaconych wierzytelności.
Zgodnie z zawartą umową Emitent zobowiązuje się do regularnego przekazywania Administratorowi Zastawu wszelkich środków pieniężnych otrzymywanych od dłużników, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy serwisowej.
Z tytuły wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Emitentowi przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 35% wartości odzyskanych wierzytelności, płatne w terminach wskazanych szczegółowo w umowie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.