Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2019 2019-05-06 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", „Spółka”), informuje, że w dniu 6 maja 2018 roku powziął informację o otrzymaniu od akcjonariusza Emitenta Pana Marcina Pomirskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, żądania dotyczącego umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku następujących spraw, bez projektów uchwał:

1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta powołanej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2018 roku,

2. Powołanie Członków nowej Rady Nadzorczej Emitenta.

Dodatkowo, akcjonariusz zażądał włączenia do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku następujących sprawozdań:

1. Z działalności Rady Nadzorczej Emitenta od powołania (27 września 2018 roku) do dnia 30 kwietnia 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki, oraz

2. Z działalności Zarządu Emitenta w sprawach Spółki ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Emitenta oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki;

wraz z uzasadnieniem, o następującej treści:

„Od ostatniego NWZA (27 września 2018 roku) akcjonariat Spółki uległ bardzo dużym modyfikacjom (ponad 50% głosów zmieniło właściciela) i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy. Rada Nadzorcza ani razu nie informowała o swojej działalności. Nie wiadomo nawet kto jest jej Przewodniczącym.
Zarząd bardzo sporadycznie i ogólnikowo informował w komunikatach o prowadzonych działaniach sanacyjnych.
Wszystkie te informacje są niezbędne do głosowania nad proponowanymi uchwałami NWZA 23 maja 2019 roku, dlatego też żądam sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu jak również obecnego stanu prawnego i gospodarczego Spółki”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku uwzględniający żądania akcjonariusza oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 27.09.2018r. do dnia 30.04.2019r.
10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 27.09.2018r. do dnia 30.04.2019r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

2019-05-23 (zmiana 2019-05-06) FF SA NWZA Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf (165.01KB)
2019-05-23 (zmiana 2019-05-06) FF SA WZA Projekty uchwal.pdf (101.40KB)

Komunikaty prasowe

.