Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2015 2015-07-24 Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej w związku ze spadkiem kursu akcji

W związku ze spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kursu akcji spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wspólnie oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy nie zaszły żadne okoliczności, które można by uznać za materialny i obiektywny powód spadku wartości akcji.
W opinii Zarządu i Rady Nadzorczej wyprzedaż akcji nie ma więc fundamentalnego uzasadnienia ani w bieżącej działalności, ani w zagrożeniu planów rozwojowych. Wyniki finansowe oraz znaczący spadek zadłużenia składają się na stabilne podstawy prowadzonej działalności.
Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta chcą podkreślić, że Spółka przywiązuje szczególną wagę do wykonywania obowiązków nakładanych na spółki publiczne, publikuje rzetelne, prawdziwe i kompletne raporty bieżące i okresowe. Spółka, również w okresie poprzedzającym spadek kursu akcji, wykonywała wszystkie ciążące na niej obowiązki informacyjne zgodnie z określonymi przepisami prawa.
Zarząd i Rada Nadzorcza informują, że z uwagi na zaistniałą sytuację Spółka wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji przy zastosowaniu dostępnych dla organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym procedur i środków.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.