Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2015 2015-07-15 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 23 ust. 1 pkt g) Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. Podmiotem uprawnionym do przeglądu powyższego sprawozdania została wybrana Kancelaria Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Gen. Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 513 ("Kancelaria Aktywa"). Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd Fast Finance S.A. do zawarcia z Kancelarią Aktywa umowy na przeprowadzenie powyższego badania oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.


Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W latach 2011 - 2015 Kancelaria Aktywa dokonała badań rocznych sprawozdania finansowych za rok obrotowy odpowiednio 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 oraz przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011, 2012, 2013 i 2014 rok.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.