Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2013 2013-01-08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu
Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

 

1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 - 22 kwiecień 2013 r.

 

 2. Jednostkowe raporty kwartalne:

 - raport za IV kwartał 2012r. - 21 luty 2013 r.

- raport za I kwartał 2013r. - 9 maj 2013 r.

- raport za III kwartał 2013r. - 7 listopad 2013 r.

 

 3. Jednostkowy raport półroczny - 27 sierpień 2013 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarząd
 

Komunikaty prasowe

.