Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 66/2020 2020-09-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ w dniu dzisiejszym, tj. 2 września 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., w trybie art. 402 _1_ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _dalej: "KSH"_, zwołuje na dzień 30 września 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie przeprowadzone we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283b, 50–556 Wrocław _dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

20.09.02.zwyczajne_zgromadzenie_akcjonariuszy_2018_ogloszenie.pdf (205.77KB)
2020.09.02_fast_finance_zwza_projekty_uchwal.pdf (350.55KB)

Komunikaty prasowe

.