Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2023 2023-01-26 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF przeciwko byłemu członkowi Zarządu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 26.01.2023 r. otrzymał od Nadzorcy wykonania układu Spółki informację o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na byłego członka Zarządu Emitenta Pana Jacka Daroszewskiego kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2022 r. poz. 2554], w związku z podejrzeniem naruszenia przez Spółkę obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [Dz.U. UE. L. nr 173 z dnia 12 czerwca 2014 r. z późn.. zm.], polegającego na:


- niewykonaniu obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o udzieleniu przez Spółkę w dniu 4 października 2017 r. poręczenia do kwoty 15 000 000 zł. za spłatę należności wynikających z urnowy pożyczki opiewającej na kwotę 13 500 000 zł, zawartej pomiędzy Panem Marcinem Pomirskirn, a Państwem Jackiem i Izabelą Daroszewskimi;


- niewykonaniu obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej
informacji poufnej o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Spółce, z wniosku Marcina Pomirskiego w związku z udzielonym przez Spółkę poręczeniem spłaty należności wynikających z urnowy pożyczki zawartej w dniu 4 października 2017 r. pomiędzy Panem Marcinem Pomirskim, a Państwem Jackiem i Izabelą Daroszewskimi, w okresie pełnienia przez Pana Jacka Daroszewskiego funkcji członka Zarządu Spółki.

 

W zakresie działań byłego członka Zarządu Pana Jacka Daroszewskiego Spółka od samego początku kiedy powzięła wiadomość o w/w działaniach Pana Jacka Daroszewskiego stała na stanowisku, że nie jest zobowiązaną wobec Pana Marcina Pomirskiego. Spółka wystąpiła z powództwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r., któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności. Zdaniem Emitenta podstawa zaskarżonego w/w tytułu wykonawczego, to jest poręczenie udzielone przez Spółkę za zobowiązanie w postaci prywatnej pożyczki zaciągniętej przez Pana Jacka Daroszewskiego i Panią Izabelę Daroszewską od Pana Marcina Pomirskiego, była nieważna z uwagi na fakt pełnienia przez Jacka Daroszewskiego w chwili zaciągania pożyczki i udzielenia przez Spółkę poręczenia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i brak zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na udzielenie takiego poręczenia. Brak takiej zgody w chwili zawarcia umowy poręczenia i w okresie dwóch miesięcy następujących po tej dacie, skutkował zdaniem Spółki, zgodnie z treścią art. 15 § 1 k.s.h. w związku z art. 17 § 1 k.s.h., nieważnością czynności poręczenia w całości.
Podstawą wystąpienia przez Spółkę z powództwem o pozbawienie wykonalności wyżej wskazanego tytułu wykonawczego, było powzięcie wątpliwości, co do zgodności udzielonego poręczenia z przepisami prawa, co ostatecznie potwierdził wyrok Sądu II instancji, przyznając rację Spółce, o czym Spółka poinformowała w dniu 1 lipca 2022 r. raportem bieżącym RB nr 12/2022.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.