Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2014 2014-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 27 marca 2014 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 70/14, zmieniona następnie Uchwałą nr 71/14) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 372/2014) uchwał w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFSTFC00061.

 

Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie dzień 28 marca 2014 roku. Na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje serii G Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FFI1116”. Oprócz powyższego, Zarząd BondSpot S.A. określił dzień ostatniego notowania obligacji serii G Emitenta - 2 listopada 2016 roku, jednostkę obrotu - 1 sztuka, jednostkę obligatoryjną - 100 sztuk oraz symbol – FFI1116.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.