Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 68/2020 2020-09-17 Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_, informuje że w dniu 17 września 2020r. Pan Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 7 października 2020r. Rezygnacja została złożona bez podania przyczyny.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.