Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 58/2018 2018-11-22 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Marcina Pomirskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 21 listopada 2018 roku, o następującej treści:

 

"Niniejszym występując jako akcjonariusz spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407 (dalej "Spółka", "Emitent"), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce był dzień nabycia akcji, tj. 19 listopada 2018 roku.

 

Przed zmianą udziału posiadałem 1000 akcji na okaziciela Emitenta.

 

Obecnie, tj. na dzień 20 listopada 2018 roku posiadam łącznie:
posiadam łącznie 5 626 000 akcji Spółki reprezentujących 22,51 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 251 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,04 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
w tym:
- 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A reprezentujących 22,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
oraz
- 1000 akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie."

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.