Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 38/2018 2018-10-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 września 2018 roku:

 

1. Jacek Krzemiński
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 10.624.847,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.249.847,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,99%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.